Sekcje
Poniższy tekst jest tłumaczeniem informacji zawartych na stronie Standard sections descriptions. Może się ono nieznacznie różnić od oryginalnego tekstu.

Poniżej znajduje się lista sekcji w kolejności alfabetycznej wraz z krótkimi opisami.

ALPHACOMBOBOX Alternatywna sekcja dla elementu Combobox. Zawiera specjalne efekty takie jak przezroczystość, gradient i inne (patrz: sekcja ComboBox).
ALPHAEDIT Alternatywna sekcja dla elementu Edit. Zawiera specjalne efekty takie jak przezroczystość, gradient i inne (patrz: sekcja Edit). Uwaga! Nie wszystkie elementy edycji obsługują te efekty.
BAR Główna sekcja elementu FrameBar używana także dla grup przycisków w oknach dialogowych "Otwórz plik" oraz "Wybór folderu".
BARPANEL Definiuje wygląd panelu w komponencie FrameBar.
BARTITLE Przycisk-nagłówek komponentu FrameBar. Istnieją cztery stany przycisku, których obrazy mogą znajdować się w pliku Master.bmp (domyślny, aktywowany, wciśnięty, otwarty). Parametr "State count" powinien posiadać wartość odpowiadającą liczbie możliwych stanów.
BUTTON Podstawowy wygląd przycisku (TsButton, TsBitBtn). Zwykle posiada widoczne obramowanie w każdym ze stanów przycisku.
BUTTON_BIG Dodatkowa sekcja, w której można zdefiniować wygląd dużych przycisków.
BUTTON_HUGE Dodatkowa sekcja, w której można zdefiniować wygląd dużych przycisków. Zwykle są to przyciski o wymiarach 64x64 px.
CAPTION Sekcja używana do rysowania tła napisów tytułu formy. Przykład zastosowania znajduje się w skórce HeroesStyle.
CHECKBOX Sekcja nie powinna zawierać obramowań i powinna być przezroczysta dla każdego stanu. Jest ona używana dla Checkboxów oraz zwykle dla Radio buttonów.
COLHEADER Sekcja definiuje wygląd nagłówka kolumny (w komponentach HeaderControl, ListView i innych). Jeśli sekcja nie istnieje zastępuje ją sekcja Button.
COLHEADERL
COLHEADERR
Nagłówek prawej i lewej kolumny w komponencie TsHeaderControl. Tych dwóch sekcji można użyć w przypadku, gdy prawa i lewa kolumna muszą mieć różny wygląd.
COMBOBTN Przycisk na elemencie ComboBox. Jeśli sekcja nie istnieje zostanie narysowana ikona zdefiniowana w sekcji ComboBox na zakładce Glyphs.
COMBOBOX Główna sekcja dla elementu ComboBox. W edytorze znajduje się specjalna zakładka dla tej sekcji, gdzie możemy zdefiniować wygląd strzałki. Dodatkowo w sekcji COMBOBTN można zdefiniować wygląd przycisku Comboboxa.
DIALOG Sekcja definiuje wygląd okien dialogowych. Parametry można skopiować z zakładki "Manual edit" sekcji Form, jeśli wygląd okien jest taki sam jak form.
DIALOGTITLE Sekcja definiuje wygląd tytułu okien dialogowych. Jeśli sekcja nie istnieje zostanie ona zastąpiona sekcją Formtitle.
DIVIDER Separator pomiędzy przyciskami na elemencie ToolBar. Używany także jako separator na elemencie StatusBar. Zaleca się pozostawić ją przezroczystą, a obraz ustawić tylko we właściwościach BordersMask.
DIVIDERV Separator pomiędzy pozycjami w menu popup oraz w komponencie pionowego toolbara.
DRAGBAR Sekcja definiuje wygląd tytułu okna w kalendarzach i innych podobnych elementach.
EDIT Podstawowa sekcja dla elementów edycji. Uwaga! Nie wszystkie elementy edycji wspierają przezroczystość lub obraz w tle.
EXTRALINE Dodatkowa pionowa linia po lewej stronie menu popup.
FORM Główna sekcja rysowania form. Obsługiwane są tylko dwa stany: domyślny i aktywny. Jeśli zdefiniowany jest tylko jeden stan forma zostanie przerysowana, gdy stanie się aktywna (przy nieaktywnej opcji "Extended Borders").
FORMTITLE Tytuł form i okien dialogowych. Obsługiwane są tylko dwa pierwsze stany. Ten element może być całkowicie przezroczysty w niektórych skórkach (np. WLM).
GAUGE Główna sekcja dla komponentów Gauge i ProgressBar. Obraz paska postępu powinien być zdefiniowany w sekcjach ProgressH i ProgressV.
GRIPH Definiuje wygląd uchwytu dla poziomego komponentu CoolBar i podobnych. Jeśli sekcja nie istnieje zostanie ona zastąpiona sekcją ProgressH.
GRIPV Definiuje wygląd uchwytu dla pionowego komponentu CoolBar. Jeśli sekcja nie istnieje zostanie ona zastąpiona sekcją GripH.
GROUPBOX Sekcja ta definiuje wygląd komponentu GroupBox. Zazwyczaj posiada przezroczyste tło i cienką ramkę.
HINT Sekcja definiuje wygląd systemowej podpowiedzi. Przezroczyste obszary w rogach obrazu (jeśli są potrzebne) należy malować kolorem "Fuchsia". Jeśli przezroczystość tła wynosi 100% wygląd podpowiedzi będzie w pełni zależny od Bordermask (przykład w skórce MetroUI).
ICOLINE Pionowy panel znajdujący się pod ikonami w menu popup.
MAINMENU Główna sekcja dla menu popup. Przezroczyste obszary w rogach obrazu należy malować kolorem "Fuchsia".
MDIAREA Przestrzeń robocza okien MDI. Jeśli sekcja nie jest zdefiniowana zostanie użyta sekcja Panel_Low.
MENUBTN Używana do rysowania przycisków menu w komponencie TsPageControl, gdy właściwość TabType jest ustawiona na ttMenu (menu w stylu wstążki).
MENUCAPTION Używana do rysowania napisów grup opcji w menu popup. Jeśli sekcja nie jest zdefiniowana zostanie ona zastąpiona sekcją ToolBar.
MENUITEM Zawiera parametry wyglądu pozycji w menu. Zazwyczaj w stanie domyślnym jest w pełni przezroczysta, a wygląd zmieniany jest po najechaniu pozycji kursorem myszy. W celu rysowania obramowań tylko dla stanu Aktywny należy zaznaczyć opcję "Active only" w oknie zaznaczania obramowań.
MENULINE Linia w MainMenu. Zazwyczaj jest w pełni przezroczysta (ale nie zawsze). Przykład nieprzezroczystego menu - skórka Acryl.
PAGECONTROL Sekcja dla komponentu PageControl.
RIBBONPAGE Sekcja taka sama jak Pagecontrol, ale uwaga - komponent, który używa tej sekcji zazwyczaj jest umieszczany u góry formy.
PAGECONTROLLEFT Sekcja taka sama jak Pagecontrol z zakładkami umieszczonymi po lewej stronie.
PAGECONTROLRIGHT Sekcja taka sama jak Pagecontrol z zakładkami umieszczonymi po prawej stronie.
PAGECONTROLBOTTOM Sekcja taka sama jak Pagecontrol z zakładkami umieszczonymi na dole.
PANEL Obraz górnego panelu (wygląd domyślny). Czasem może być użyty w innych elementach np. ToolBar.
PANEL_LOW Obraz dolnego panelu. Czasem używany w elementach ScrollBox.
PROGRESSH Obraz poziomego paska postępu w komponentach Gauge i ProgressBar. Używając właściwości "Effects region" można zdefiniować maskę efektu animacji (przykład w skórce Alluminium). Można pozostawić to pole pustym - efekt animacji pozostanie domyślny.
PROGRESSV Sekcja taka sama jak ProgressH, ale używana w komponentach umieszczonych pionowo.
RADIOBUTTON Sekcja jest nieaktualna i może zostać w przyszłości usunięta ze skórek (powielenie sekcji Checkbox).
SCROLLBAR1H Lewa część tła poziomego paska przewijania i lewego przycisku strzałki.
SCROLLBAR1V Górna część tła pionowego paska przewijania i górnego przycisku strzałki.
SCROLLBAR2H Prawa część tła poziomego paska przewijania i prawego przycisku strzałki.
SCROLLBAR2V Dolna część tła pionowego paska przewijania i dolnego przycisku strzałki.
SCROLLBTNBOTTOM Dolny przycisk strzałki pionowego paska przewijania. Przyciski strzałki posiadają dodatkową zakładkę "Glyphs", na której możemy zdefiniować ikonę strzałki na przycisku. Używane są one także na kilku innych elementach.
SCROLLBTNLEFT Lewy przycisk strzałki poziomego paska przewijania.
SCROLLBTNRIGHT Prawy przycisk strzałki poziomego paska przewijania.
SCROLLBTNTOP Górny przycisk strzałki pionowego paska przewijania.
SCROLLSLIDERH Środkowa belka poziomego paska przewijania.
SCROLLSLIDERV Środkowa belka pionowego paska przewijania.
SELECTION Sekcja definiuje wygląd zaznaczonej pozycji w takich elementach jak TsListBox, TsTreeView, TsComboBox i innych. Stan aktywny jest używany gdy komponent posiada focus. Jeśli sekcja nie jest zdefiniowana zostanie ona zastąpiona sekcją MenuItem.
SPEEDBUTTON Wygląd przycisków, które nie przejmują focusa (TsSpeedButton). Zazwyczaj mają widoczną ramkę dla każdego ze stanów.
SPEEDBUTTON_SMALL Wygląd przycisków, które nie przejmują focusa i mają małe rozmiary. Dodatkowe przyciski z małym zaokrągleniem w rogach są wymagane w niektórych skórkach. Używane są w kalkulatorach i innych komponentach.
SPLITTER Sekcja ta posiada dodatkową zakładkę Glyphs, na której można dodać obraz rysowany na środku elementu.
STATUSBAR Sekcja definiuje wygląd paska statusu znajdującego się u dołu form. Element dzielący panele może być zdefiniowany w sekcji Divider. Wygląd obszaru w prawym dolnym rogu, który można złapać kursorem myszy można zdefiniować na zakładce "General skin options > Control glyphs".
TABBOTTOM Wygląd zakładek umieszczonych pod obszarem komponentów TabControl i PageControl.
TABLEFT Wygląd zakładek umieszczonych po lewej stronie komponentów TabControl i PageControl.
TABRIGHT Wygląd zakładek umieszczonych po prawej stronie komponentów TabControl i PageControl.
TABTOP Wygląd zakładek umieszczonych nad obszarem komponentów TabControl i PageControl.
TB_BTN Wygląd przycisków znajdujących się na pasku tytułu okna.
TB_MENUBTN Wygląd przycisku menu kompaktowego znajdującego się na pasku tytułu okna.
TB_TAB Wygląd zakładek znajdujących się na pasku tytułu okna.
RIBBONTAB Wygląd zakładek używanych w komponencie PageControl.
TOOLBAR Ta sekcja opisuje wygląd toolbara (paska z umieszczonymi na nim przyciskami). Zazwyczaj jest on umieszczony w górnej części formy.
TOOLBUTTON Ten sam typ przycisku, co SpeedButton, ale posiada zazwyczaj całkowicie przezroczyste obramowania dla stanu domyślnego. Używany jako płaski przycisk na paskach narzędzi. W celu rysowania obramowań tylko dla stanu Aktywny należy zaznaczyć opcję "Active only" w oknie zaznaczania obramowań.
TRACKBAR Sekcja zawiera wszystkie informacje wymagane do rysowania elementów TrackBar. Główna część zazwyczaj jest całkowicie przezroczysta. Dostępna jest dodatkowa zakładka "TrackBar data", gdzie możemy zdefiniować wszystkie elementy komponentu jako osobne obrazy.
UPDOWNBTN Sekcja używana do rysowania przycisków góra-dół. Używana także do rysowania przycisków przewijania w komponencie PageControl, gdy istnieje dużo zakładek. Ikony strzałek pobierane są z sekcji przycisków ScrollBar.
WEBBUTTON Przycisk z tekstem, który jest automatycznie podkreślany po najechaniu na niego kursorem myszy. Sekcja ta zazwyczaj nie zawiera obramowań i jest w pełni przezroczysta.