Opis edytora
Poniższy tekst jest tłumaczeniem informacji zawartych na stronie Skins editor. Może się ono nieznacznie różnić od oryginalnego tekstu.

Edytorem ASkinEditor.exe można łatwo tworzyć skórki i edytować ich konfigurację w pliku Options.dat. Przycisk "Creation wizard" uruchamia kreator, który pozwoli Ci stworzyć skórkę w prosty sposób. Na początku musisz określić nazwę skórki oraz jej podstawowe kolory. Automatycznie zostanie wygenerowany plik Master.bmp zawierający minimalną liczbę obrazów niezbędnych przy tworzeniu skórki. Po dodaniu nowych obrazów w edytorze graficznym (np. Photoshop, GIMP) i zapisaniu ich w pliku Master.bmp wymagane będzie jego zaznaczenie na odpowiedniej stronie.

Podgląd tworzonej skórki można uzyskać w specjalnej aplikacji ASkinDemo.exe (zawsze jest dołączona do archiwum ze spakowanym edytorem). Jeśli edytor nie wykryje pliku ASkinDemo.exe zostaniesz poproszony w komunikacie o jego wskazanie. W celu aktualizacji podglądu po każdej zmianie należy zaznaczyć opcję "Preview changes". Gdy opcja ta zostanie zaznaczona edytor automatycznie przeładuje podgląd i będziesz mógł obserwować zmiany "w locie". Na zakładce "General skin options/General info" możesz zdefiniować nazwę autora skórki, jej wersję, wersję kompatybilnych paczek AlphaSkins i inne informacje.
Sekcje

Zakładka "Sections" zawiera listę wszystkich sekcji skórki (obrazek powyżej). Każda sekcja przypisana jest do elementu. Właściwości różnych sekcji są w większości takie same ("Transparency", "Color" itp.). Ale niektóre właściwości są określone tylko dla specjalnych sekcji skórki (np. "Glyphmask", "Combobox", "ScrollSliderH"). Ogólne właściwości sekcji znajdują się na zakładkach "Borders" oraz "Normal state". Dodatkowe zakładki takie jak "Active", "Corner images", "Animation", "Trackbar data" będą widoczne tylko, gdy zaznaczona jest sekcja specjalna. W oknie "Options" można skonfigurować, które właściwości i w których sekcjach będą wyświetlane (zakładka "Sections list").
Zakładka "Borders"
Pole "Control borders" na zakładce "Borders" określa współrzędne obrazu w pliku Master.bmp oraz kilka parametrów wymaganych do rysowania elementu. To pole może pozostać niezdefiniowane. W takim przypadku element zostanie narysowany bez obrazu.

Po kliknięciu przycisku znajdującego się po prawej stronie pola pojawi się okno "Image section for property" (rysunek poniżej).


Największą część okna zajmuje powiększony obraz pliku Master.bmp (wartość powiększenia można zmienić). Można w nim określić współrzędne obrazu dla aktualnej sekcji skórki (na przykładzie zaznaczony jest obraz dla sekcji "Toolbar").

Opcja "Use mask" powinna być zaznaczona jeśli dla obrazu używamy maski (na przykładzie nie jest ona używana).

Pole "States count" określa liczbę stanów elementu. Dla przykładu, aby zdefiniować trzy stany przycisku (Domyślny, Zaznaczony, Wciśnięty) należy narysować trzy obrazy, umieścić je obok siebie w pliku Master.bmp, zaznaczyć je wszystkie i ustawić wartość w polu "State count" na 3.

Opcja "Stretch" określa czy obramowanie elementu będzie rysowane poprzez rozciąganie obrazu czy jego powtarzanie.

Opcja "Active only" określa czy obramowanie elementu będzie rysowane tylko, gdy jest on zaznaczony, posiada focus lub został najechany kursorem myszy.

Opcja "Center filling" określa czy środkowa część elementu będzie wypełniona przez obraz. W innym wypadku rysowane będą tylko obramowania.

Wartości pól "Borders width" określają wymiary obramowania z każdej strony - z lewej i prawej strony, u góry oraz na dole.


Wróćmy teraz na zakładkę "Borders". Pole "Effects region" jest używane do definiowania wyświetlania obszaru efektów wizualnych dla elementów. Właściwość ta jest aktualnie dostępna tylko w sekcjach "ProgressH" i "ProgressV".
Pole "Glow effect" jest używane do zdefiniowania pliku *.png, który zostanie użyty jako efekt poświaty. Właściwość ta jest dostępna w sekcjach przycisków oraz elementów edycji.
Zakładki "Normal state" i "Active"
Na tych zakładkach określone są właściwości tła danej sekcji. Tło może być półprzezroczyste. Opcja "Transparency" określa stopień przezroczystości tła.
Właściwość "Color" określa kolor tła, które jest używane tylko, jeśli wypełnienie gradientem lub teksturą nie jest zdefiniowane.
Silnik AlphaSkins posiada kilka unikalnych rozwiązań, a jedno z nich pozwala na połączenie wypełnienia teksturą i gradientem. W celu skonfigurowania widoczności gradientu lub tekstury (w procentach) należy użyć odpowiednich suwaków.


Aby wybrać teksturę należy wywołać okno "Image selection for property". W tym wypadku będzie dostępna tylko jedna opcja (oprócz współrzędnych) - "Filling type", która definiuje typ wypełnienia.

Opcja "Text color" definiuje kolor tekstu elementu.

Opcje "Text contour" pozwalają na zdefiniowanie koloru cienia po lewej i prawej stronie tekstu, a także u góry i na dole. Opcja ta jest dostępna dla większości elementów.

Właściwość "Text glowing" pozwala zdefiniować rozmiar i kolor poświaty wokół tekstu. Dostępna jest dla takich elementów jak np. przyciski, checkboxy itp.


Jedną z ciekawych możliwości AlphaSkins jest wsparcie dla wielu kolorów i przejść między nimi w gradientach (podobnie jak gradienty w Photoshopie).


Przykładowo skórka "MacMetal" posiada wiele elementów rysowanych przy pomocy gradientów.

Zakładka "Active" nie jest dostępna dla niektórych sekcji (np. "Panel", "Toolbar" itp.). Zależy to od liczby stanów związanych z elementem.
Pozostałe zakładki
Na pozostałych zakładkach dostępne są opcje:

"Corners images", która pozwala zdefiniować dodatkowe obrazy dla narożników okien. Przykład użycia tej opcji znajduje się w skórce WLM (prawy górny róg).

Zakładka "Animation" oferuje opcje pozwalające zdefiniować parametry animacji, np. liczbę powtórzeń.

Aktualna sekcja może być edytowana ręcznie na zakładce "Manual edit". Ustawienia sekcji są prezentowane w prostej formie tekstowej, ale ich edytowanie wymaga pewnego doświadczenia. Czasem pomaga to w szybkiej edycji skina metodą kopiuj/wklej.

Zakładka "Trackbar data" zawiera opcje rysowania elementu "TrackBar".

Strona "General skin options"
Zakładka "General info"
Na tej zakładce możemy wpisać nazwę autora skórki, wersję kompatybilnych paczek AlphaSkins, zdefiniować nazwę pliku Master.bmp i dodatkowy opis.
Zakładka "Main colors"

Zawiera ona informacje o podstawowych kolorach skórki:

"Main color" - główny kolor skórki,

"Edit color" - kolor elementów edycji,

"Borders" - kolor obramowań elementów (zazwyczaj używane w listach rozwijanych),

"Labels" - kolor tekstu,

"FX Labels" - kolor tekstu z cieniem,

"WEB Label normal" - kolor linków nieaktywnych (domyślnym kolorem jest czarny),

"WEB Label active" - kolor linków po najechaniu na nie kursorem myszy (domyślnym kolorem jest czerwony).

Zakładka "Title bar"
Zakładka ta zawiera opcje rysowania paska tytułowego okien i jego elementów. W niektórych skórkach przyciski występują w dwóch rozmiarach: duże ikony dla normalnych form oraz małe ikony dla okien dialogowych i form MDI.
Zakładka "Main icons"

Poza opcjami wyboru przycisków paska tytułowego dostępnych jest tu kilka innych opcji:

Odstęp pomiędzy przyciskami,

Wyrównanie przycisków do górnej krawędzi,

Obrazy z efektem poświaty. Ikony muszą być w formacie *.png (32-bit z kanałem Alpha). Obrazy te są używane, gdy ikony powinny mieć efekt połysku lub w innych przypadkach, gdy wymagane jest rysowanie ich poza obszarem formy.

Zakładka "Title options"

Ustawienia dla zawartości paska tytułowego:

"HUE is unchanged for" - pozwala na zdefiniowanie trybu zmian odcienia koloru systemowych ikon na pasku tytułu.

"None" - kolory wszystkich systemowych ikon zmieniają się razem z odcieniem skórki,

"All title icons" - kolor żadnej z systemowych ikon nie zmieni się przy zmianach koloru skórki,

"Close button only" - kolory wszystkich systemowych ikon (poza przyciskiem "Zamknij") zmieniają się razem z odcieniem skórki.

"Title content offset" - przesunięcie zawartości paska tytułu w stosunku do jego krawędzi.


Na zakładce "Small icons" możesz zdefiniować małe ikony paska tytułu dla przypadku, gdy domyślne ikony nie pasują do obramowań form MDI.
Zakładka "Controls glyphs"

Obrazy dla niektórych elementów lub ich części:

"Checkbox" - podstawowy obraz dla elementu "Checkbox". Obsługiwane są obrazy dla trzech stanów elementu: zaznaczony, odznaczony i niezdefiniowany.

"Small checkbox" - obrazy dla komponentu "CheckListBox" oraz innych komponentów korzystających z małych elementów "Checkbox".

"Radio button" - obrazy dla elementu "RadioButton".

"Checked menu" - obraz dla zaznaczonego elementu w menu. W przypadku, gdy nie jest on zdefiniowany do rysowania wykorzystywany jest ikona elementu "CheckBox".

"Grip" - obraz używany w elemencie "StatusBar" oraz na formie, gdy właściwość SkinProvider.ShowGrip jest aktywna.

"Grip horz", "Grip vert" - używane w elemencie "TsSplitter", gdy właściwość "ShowGrip" jest aktywna.

Zakładka "Extended borders"

Na tej zakładce można skonfigurować ustawienia rysowania obramowań form i okien dialogowych. Dostępne są dwa tryby tworzenia obramowań:

"Add to existing" - rozszerzone obramowanie zostanie dodane do istniejących obramowań. Tryb ten jest używany w celu dodania cienia do formy.

"Replace existing borders" - tryb używany w przypadku, gdy trzeba całkowicie zastąpić istniejące obramowanie. Przykłady w skórkach "Web2", "Sapphire", itd.


"Border width" - szerokość obramowania. Odległość pomiędzy obszarem formy, a cieniem obramowania.

"Shadow size" - odległość pomiędzy krawędzią obrazu obramowania a krawędzią obramowania."Title height" - wysokość paska tytułowego okna.

"Maximized title height" - wysokość paska tytułowego zmaksymalizowanego okna. Jest ona używana w przypadku, gdy wartość "Title height" jest zbyt duża dla zmaksymalizowanego okna. W pozostałych przypadkach może ona wynosić 0 (domyślna wartość).

"Title center offset" - przesunięcie zawartości paska tytułowego (ikony, tekst, przyciski) wzdłuż pionowej osi.

"Form align offset" - odległość od krawędzi ekranu, do której będą przyciągane okna.

Zakładka "Shadows of labels"

Ustawienia rysowania cienia tekstu dla elementu "LabelFX": kolor, przesunięcie i rozmycie.