Belka grupy

Za wygląd belek grup odpowiadają pliki Body.htm oraz Group.htm znajdujące się w folderze Contacts.

W kompozycji Standard belka grupy została zrealizowana w formie tabeli:

<table cellPadding="0" cellSpacing="0" class="grouptable-outerbox" onMouseMove="window.status='CC_OVERITEM';" onMouseLeave="window.status='CC_NONE';"></table>

Tabela ta znajduje się w pliku Group.htm, a jej ogólny wygląd definiuje klasa .grouptable-outerbox, która znajduje się w tagach <style></style> w pliku Body.htm. Poszczególne komórki tabeli mogą (ale nie muszą) posiadać przypisane im własne klasy CSS.

Dodatkowo do tabeli przypisane są następujące tagi:

CC_OVERITEM Pozwala zidentyfikować element przez AQQ (wymagany).
CC_NONE Brak akcji.
Przycisk zwijania/rozwijania grupy
Za przycisk zwijania/rozwijania grupy odpowiada div:

<div class="groupswitch-onmouseleave" onMouseEnter="this.className='groupswitch-onmouseenter';" onMouseDown="this.className='groupswitch-onmousedown';" onClick="window.status='CC_EXECUTE';" onMouseLeave="this.className='groupswitch-onmouseleave';">CC_GROUPSWITCH</div>

Jego wygląd definiują trzy klasy CSS:

.groupswitch-onmouseleave - wygląd przycisku normalnego,

.groupswitch-onmouseenter - wygląd przycisku po najechaniu na niego kursorem myszy,

.groupswitch-onmousedown - wygląd przycisku wciśniętego.


Dodatkowo do diva przypisane są następujące tagi:

CC_EXECUTE Zwija lub rozwija grupę.
CC_GROUPSWITCH Wyświetla ikonę na przycisku.

Ikony wyświetlane na przycisku znajdują się w folderze Contacts:

Down.png - ikona przy rozwiniętej grupie,

Up.png - ikona przy zwiniętej grupie.

Ikona pokaż/ukryj kontakty rozłączone
Za ikonę pokazywania i ukrywania kontaktów rozłączonych odpowiada tag CC_GROUPVIS znajdujący się w pliku Group.htm.

Tag ten jest umieszczony wewnątrz diva:

<div class="groupvis" onClick="window.status='CC_EXECVIS';"></div>

Jego wygląd definiuje klasa .groupvis znajdująca się w tagach <style></style> w pliku Body.htm.

Dodatkowo do diva przypisany jest tag:

CC_EXECVIS Ukrywa lub pokazuje kontakty rozłączone.

Ikony wyświetlane na przycisku znajdują się w folderze Contacts:

Active.png - ikona przy ukrytych kontaktach rozłączonych,

All.png - ikona przy widocznych kontaktach rozłączonych.

Zawartość
Środkowa część grupy umieszczona jest w komórce tabeli:

<td onMouseDown="window.status='CC_GROUPCLICK';" onDblClick="window.status='CC_EXECUTE';"></td>

Do komórki tabeli przypisane są tagi:

CC_GROUPCLICK Odznacza zaznaczony kontakt.
CC_EXECUTE Zwija lub rozwija grupę.

W tej komórce została umieszczona nazwa grupy oraz licznik kontaktów.
Nazwa grupy
Za nazwę grupy odpowiada tag CC_GROUPNAMEEX znajdujący się w pliku Group.htm. Możemy również użyć tagu CC_GROUPNAME. Spowoduje on wyświetlenie nazwy grupy razem z licznikiem kontaktów.

Tag ten jest umieszczony wewnątrz diva:

<div class="groupnameex"></div>

Jego wygląd definiuje klasa .groupnameex znajdująca się w tagach <style></style> w pliku Body.htm.
Licznik kontaktów
Za licznik kontaktów odpowiada tag CC_GROUPCOUNT znajdujący się w pliku Group.htm.

Tag ten jest umieszczony wewnątrz diva:

<div class="groupcount"></div>

Jego wygląd definiuje klasa .groupcount znajdująca się w tagach <style></style> w pliku Body.htm.