Zainstalowane rozszerzenia JavaScript
Korzystając z Silverlight Features możesz bez obaw korzystać z wybranych rozszerzeń JavaScript, które natywnie nie są dostępne w Internet Explorerze 8 i/lub Internet Explorerze 9. Niezaprzeczalnie upraszcza to dostosowywanie skryptów, w których akurat korzystał(a)byś z co najmniej jednej z takich metod, właściwości, czy zdarzeń. Poniższa lista zawiera spis wszystkich rozszerzeń, dostępnych natychmiast dzięki Silverlight Features.
Metody

(Element || HTMLDocument || window).prototype.addEventListener
Internet Explorer 8 natywnie obsługuje niestandardową metodę attachEvent.

(Element || HTMLDocument || window).prototype.removeEventListener
Internet Explorer 8 natywnie obsługuje niestandardową metodę detachEvent.

Event.prototype.preventDefault
W Internet Explorer 8 podobne działanie uzyskuje się przez zwrócenie false przy wyjściu z funkcji. Internet Explorer 8 natywnie nie daje zamiennika dla tej metody.

Event.prototype.stopPropagation
Internet Explorer 8 natywnie obsługuje niestandardową właściwość cancelBubble.

Array.prototype.indexOf

Array.prototype.forEach

DOMTokenList.item

DOMTokenList.contains

DOMTokenList.add

DOMTokenList.remove

DOMTokenList.toggle

DOMTokenList.toString

Właściwości

Event.prototype.target
Internet Explorer 8 natywnie obsługuje niestandardową metodę srcElement.

Event.prototype.currentTarget

Element.prototype.classList

Zdarzenia

DOMContentLoaded (window.document)
Internet Explorer 8 natywnie obsługuje alternatywne zdarzenie readystatechange.

Zdarzenie onresize
Zdarzenie resize dla elementów DOM jest zdarzeniem niestandardowym i obsługiwane jest w Internet Explorerze do wersji 10. Aby zarejestrować nasłuchiwanie na zdarzenie resize nie można korzystać z metody addEventListener. W tym celu należy korzystać z niestandardowej metody attachEvent, bądź przypisania bezpośredniego Element.onresize = function(…).

Z powodu porzucenia wsparcia dla tego zdarzenia w Internet Explorerze 11, funkcje Silverlight Features nie korzystają z niego. Zdarzenie to jednak bywa bardzo przydatne, dlatego Silverlight Features wprowadza funkcję Resize.listen i inne, z nią powiązane, które działają we wszystkich obsługiwanych przez Silverlight Features wersjach I nternet Explorer.
Funkcja Resize.listen
3.0.0.27 8
Funkcja, dająca możliwość reagowania na zdarzenie resize elementów DOM. Wywołanie tej funkcji powoduje przebudowanie drzewa DOM w obszarze elementu [1].

Wywołanie:
Resize.listen( [1], [2] )

Parametry:

[1] element DOM (element instanceof Element), na zmiany wymiarów którego mamy zamiar reagować funkcją określoną w parametrze [2]

[2] funkcja function(e) (typeof funkcja === 'function') reagująca na zdarzenie resize; po zajściu zdarzenia funkcja ta zostanie wywołana z jednym parametrem e

Wszystkie parametry są wymagane.

Zwracana wartość:
Nowo utworzony element DOM, do którego przeniesiona została zawartość elementu [1] na skutek przebudowy.

Parametr e:

Właściwość Typ Definicja
e.type string wg specyfikacji W3C
e.target object wg specyfikacji W3C
e.currentTarget object wg specyfikacji W3C
e.view object wg specyfikacji W3C
e.clientWidth number właściwość niestandardowa; zwraca nową szerokość elementu [1], po zajściu zdarzenia resize.
e.clientHeight number właściwość niestandardowa; zwraca nową szerokość elementu [1], po zajściu zdarzenia resize.
Funkcja Resize.unlisten
3.0.0.27 8
Funkcja, dająca możliwość zaprzestania reagowania na zdarzenie resize elementów DOM.

Wywołanie:
Resize.unlisten( [1], [2] )

Parametry:

[1] element DOM (element instanceof Element), na zmiany wymiarów którego mamy zamiar reagować funkcją określoną w parametrze [2]

[2] opcjonalny. Funkcja function(e) (typeof funkcja === 'function') reagująca na zdarzenie resize; jeśli ten argument nie zostanie określony, jednocześnie odpięte zostaną wszystkie funkcje, które nasłuchiwały zdarzenie resize na wskazanym elemencie.


Zwracana wartość:
Ta funkcja nie zwraca żadnej wartości.

Funkcja Resize.force
3.0.0.27 8
Funkcja, wymuszająca ponowne wyznaczenie wymiarów oraz wywołanie wszystkich podpiętych funkcji nasłuchujących z parametrem e opisanym wcześniej (patrz: Funkcja Resize.listen).

Wywołanie:
Resize.force( [1], [2], ..., [n] )

Parametry:

[1] element DOM (element instanceof Element) w liczbie n >= 1.

Co najmniej jeden argument jest wymagany.

Zwracana wartość:
Ta funkcja nie zwraca żadnej wartości.