Struktura PPluginTransferOld
Składnia
type
PPluginTransferOld = ^TPluginTransferOld;
TPluginTransferOld = record
  cbSize: Integer;
  ID: PWideChar;
  FileName: PWideChar; 
  Location: PWideChar;
  Status: Integer;
  TextInfo: PWideChar;
  FileSize: Cardinal;
  Position: Cardinal;
  LastDataSize: Cardinal;
end;
Członkowie
cbSizeWielkość struktury
IDID transferu
FileNameNazwa pliku
LocationLokalizacja pliku
StatusStatus przesyłu
TextInfoTekstowa informacja
FileSizeWielkość pliku
PositionAktualna pozycja w zapisie
LastDataSizeOstatnia wielkość otrzymanego/wysłanego pakietu
Powiązane stałe (tabela nr.1)
TRANSFER_DECLINE0 Transfer odrzocono
TRANSFER_ACCEPT1 Transfer zaakceptowano
TRANSFER_CONNECTING2 Trwa łączenie
TRANSFER_ACTIVE3 Transfer w toku
TRANSFER_DISCONNECT4 Transfer rozłączony
TRANSFER_FINISHED5 Transfer zakończony pomyślnie
TRANSFER_PAUSED6 Pauza
TRANSFER_ABORTED7 Zarzucono transfer w trakcie jego trwania
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x