Struktura PPluginTransfer
Składnia
type
PPluginTransfer = ^TPluginTransfer;
TPluginTransfer = record
  cbSize: Integer;
  ID: PWideChar;
  FileName: PWideChar;
  Location: PWideChar;
  Status: Integer;
  TextInfo: PWideChar;
  FileSize: Int64;
  Position: Int64;
  LastDataSize: Int64;
end;
Członkowie
cbSizeWielkość struktury
IDID transferu
FileNameNazwa pliku
LocationLokalizacja pliku
StatusStatus przesyłu
TextInfoInformacja tekstowa
FileSizeWielkość pliku
PositionAktualna pozycja w zapisie/odczycie
LastDataSizeOstatnia wielkość otrzymanego/wysłanego pakietu
Powiązane stałe (tabela nr.1)
TRANSFER_DECLINE0 Transfer odrzocono
TRANSFER_ACCEPT1 Transfer zaakceptowano
TRANSFER_CONNECTING2 Trwa łączenie
TRANSFER_ACTIVE3 Transfer w toku
TRANSFER_DISCONNECT4 Transfer rozłączony
TRANSFER_FINISHED5 Transfer zakończony pomyślnie
TRANSFER_PAUSED6 Pauza
TRANSFER_ABORTED7 Zarzucono transfer w trakcie jego trwania
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x