Struktura PPluginProxy
Składnia
type
PPluginProxy = ^TPluginProxy;
TPluginProxy = record
  cbSize: Integer;
  ProxyEnabled: Boolean;
  ProxyServer: PWideChar;
  ProxyPort: Integer;
  ProxyType: Integer;
  ProxyAuth: Boolean;
  ProxyLogin: PWideChar;
  ProxyPass: PWideChar;
end;
Członkowie
cbSizeWielkość struktury
ProxyEnabledProxy aktywne tak/nie
ProxyServerAdres serwera proxy
ProxyPortAdres portu
ProxyTypeTyp Proxy (stałe proxy )
ProxyAuthProxy wymaga autoryzacji
ProxyLoginLogin
ProxyPassHasło
Powiązane stałe (tabela nr.1)
SOCKS_50 Wersja proxy 5
SOCKS_4A1 Wersja proxy 4A
SOCKS_42 Wersja proxy 4
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x