Struktura PPluginMaxStatus
Składnia
type
PPluginMaxStatus = ^TPluginMaxStatus;
TPluginMaxStatus = record
  cbSize: Integer;
  IconIndex: Integer;
  Name: PWideChar;
  Max: Integer;
end;
Członkowie
cbSizeWielkość struktury
IconIndexIkona sieci
NameNazwa
MaxMaksymalna długośc opisu tekstowego
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x