Struktura PPluginLink
Składnia
type
PPluginLink = ^TPluginLink;
TPluginLink = record
  Path: PWideChar;
CreateHookableEvent: function(Name: PWideChar): THandle; stdcall;
DestroyHookableEvent: function(hEvent: THandle): NativeInt; stdcall;
NotifyEventHooks: function(hEvent: THandle; wParam, lParam: DWORD): NativeInt; stdcall;
  HookEvent: function(Name: PWideChar; HookProc: TAQQHook): THandle; stdcall;
HookEventMessage: function(Name: PWideChar; Handle: HWND; Msg: Cardinal): THandle; stdcall;
  UnhookEvent: function(hHook: THandle): Integer; stdcall;
  CreateServiceFunction: function(Name: PWideChar; ServiceProc: TAQQService): THandle; stdcall;
CreateTransientServiceFunction: Pointer;
  DestroyServiceFunction: function(hService: THandle): NativeInt; stdcall;
  //    CallService: function(Name: PWideChar; wParam, lParam: DWORD): Integer; stdcall;
CallService: function(Name: PWideChar; wParam: Windows.LPARAM; lParam: Windows.WPARAM): NativeInt; stdcall;
ServiceExists: function(Name: PWideChar): NativeInt; stdcall;
end;
Członkowie
PathWskaźnik do ścieżki (razem z nazwą pliku), wczytanej wtyczki.
CreateHookableEvent
DestroyHookableEvent
NotifyEventHooks
HookEventFunkcja podłączająca interfejs wtyczki pod wskazaną notyfikację w interfejsie AQQ.
HookEventMessage
UnhookEventFunkcja odłączająca notyfikacje w interfejsie AQQ od interfejsu wtyczki.
CreateServiceFunctionTworzy funkcję serwisową (serwis).
CreateTransientServiceFunction
DestroyServiceFunctionNiszczy funkcję serwisową (serwis).
//CallService: function(Name: PWideChar; wParam, lParam: DWORD): Integer; stdcall; // Wywołuję serwis.
CallService
ServiceExists
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x