Struktura PPluginHTTPRequest
Składnia
type
PPluginHTTPRequest = ^TPluginHTTPRequest;
TPluginHTTPRequest = record
  cbSize: Integer;
  ProtocolVersion: Byte;
  Method: String;
  URL: String;
  AllowCookies: Boolean;
  ForceEncodeParams: Boolean;
  HandleRedirects: Boolean;
  HeaderUserAgent: PWidechar;
  HeaderAccept: PWideChar;
  HeaderAcceptLanguage: PWideChar;
  HeaderAcceptEncoding: PWideChar;
  HeaderAcceptCharset: PWideChar;
  HeaderContentType: PWideChar;
  HeaderReferer: PWideChar;
  ResultLocation: Boolean;
  CustomHeaders: PWideChar;
  HTTPPayLoad: PWideChar;
  BasicAuth: Boolean;
  BasicAuthLogin: PWideChar;
  BasicAuthPass: PWideChar;
end;
Członkowie
cbSizeWielkość struktury
ProtocolVersionWersja protokołu 0 = HTTP 1.0; 1 = HTTP 1.1
MethodMetoda POST / GET
URLAdres URL
AllowCookiesObsługa ciasteczek
ForceEncodeParamsWymuszanie encji HTML przy metodzie GET
HandleRedirectsObsługa przekierowań
HeaderUserAgentHTTP UserAgent
HeaderAcceptHTTP Accept
HeaderAcceptLanguageHTTP Accept-language
HeaderAcceptEncodingHTTP Accep-encoding
HeaderAcceptCharsetHTTP Accept-charset
HeaderRefererHTTP Referer
ResultLocationZwrot w postaci ostatniej lokalizacji
CustomHeadersWłasne nagłówki oddzielone od siebie znakiem |
HTTPPayLoadDane do wysyłki w trkacie korzystania z meotdy POST
BasicAuthJeżeli korzystamy z autoryzacji ustawiamy na True.
BasicAuthLoginLogin potrzebny do autoryzacji.
BasicAuthPassHasło potrzebne przy autoryzacji.
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x