Struktura PPluginExecMsg
Składnia
type
PPluginExecMsg = ^TPluginExecMsg;
TPluginExecMsg = record
  JID: PWideChar;
  UserIdx: Integer;
  ActionSwitchTo: Boolean;
  ActionCloseWindow: Boolean;
  ActionTabIndex: Boolean;
  ActionTabWasClosed: Boolean;
  IsPriority: Boolean;
  IsFromPlugin: Boolean;
end;
Członkowie
JIDJID kontaktu
UserIdxIndex konta
ActionSwitchToDomyślna akcja, przełącza zakładkę lub otwiera okno rozmowy
ActionCloseWindowAkcja ma zamknąć okno rozmowy a nie je otworzyć
ActionTabIndexAkcja zwraca index karty na zakładkach w oknie rozmowy
ActionTabWasClosedAkcja dodaje kontakt do listy zamkniętych ostatnio zakładek. Lista ta wykorzystywana jest m.inn. w dymku ikony AQQ w zasobniku systemowym.
IsPriorityOkno powinno zostać wywołane na pierwszy plan. Dotyczy akcji ActionSwitchTo.
IsFromPluginCzy kontakt pochodzi z wtyczki? (wymagane!)
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x