Struktura PPluginAddForm
Składnia
type
PPluginAddForm = ^TPluginAddForm;
TPluginAddForm = record
  UserIdx: Integer;
  JID: PWideChar;
  Nick: PWideChar;
  Agent: PWideChar;
  Modal: Boolean;
  Custom: Boolean;
end;
Członkowie
UserIdxID sieci
JIDJabberID
NickPseudonim
AgentAgent serwera
ModalOkno modalne tak/nie
CustomNie bierz pod uwagę standardowych agentów
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x