Struktura PPluginAction
Składnia
type
PPluginAction = ^TPluginAction;
TPluginAction = record
  cbSize: Integer;
  Action: PWideChar;
  pszName: PWideChar;
  pszCaption: PWideChar;
  Flags: DWORD;
  Position: Integer;
  IconIndex: Integer;
  pszService: PWideChar;
  pszPopupName: PWideChar;
  popupPosition: Integer;
  hotKey: DWORD;
pszContactOwner: PWideChar;
  GroupIndex: Integer;
  Grouped: Boolean;
  AutoCheck: Boolean;
  Checked: Boolean;
  Handle: Cardinal;
  ShortCut: PWideChar;
  Hint: PWideChar;
  PositionAfter: PWideChar;
end;
Członkowie
cbSizeWielkość struktury
ActionNazwa akcji
pszNameNazwa unikatowa
pszCaptionEtykieta
FlagsDodatkowe flagi
PositionIndex pozycji w menu
IconIndexIndex ikony
pszServiceNazwa serwisu do uruchomienia
pszPopupNameNazwa menu nadrzędnego
popupPositionPozycja w menu nadrzędnym
hotKeyHotKey
pszContactOwner
GroupIndexIndex grupy
GroupedCzy w grupie tak/nie
AutoCheckAuto zaznaczanie tak/nie
CheckedZaznaczenie aktywne tak/nie
HandleUchwyt
ShortCutSkrót
HintPomoc, hint.
PositionAfterUstaw w menu po podanej innej akcji
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x